در حال نمایش یک نتیجه

کاج تویا آمریکایی گلدانی و نایلکسی

کاج تویا آمریکایی گلدانی و نایلکسی-  گیاهی است که در جوانی دارای تاج های مخروطی و باریک بوده بعدها به شکلپهن و تا حدودی تخم مرغی تغییر شکل می دهد . شاخه های کوتاه پر انشعاب باآرایش متناوب به صورت افقی و در یک سطح گسترده شده اند .