در حال نمایش یک نتیجه

نهال سرو زربین

سرو زربین از درختان بومی نواحی جنگلی شمال به شمار می رود. این درخت در نقاط مختلف شمال از رودبار تا مرزن آباد و در جنوب مخلوط با درختان سروناز دیده می شود.