کاشت قلمه های جدید در گلخانه های نهالستان سبز پروران گلستان

کاشت قلمه های جدید در گلخانه های نهالستان سبز پروران گلستان

کاشت قلمه های جدید زیتون از ارقام کنسروالیا ، زرد روغنی و گونه محرم در تعداد ۴۰۰ هزار قلمه در گلخانه های نهالستان سبز پروران گلستان با موفقیت انجام شد. در زیر تصاویری از قلمه های را مشاهده میکنید.

نهال زیتون | قیمت نهال زیتون | انواع نهال زیتون | قلمه زدن زیتون نهال زیتون | قیمت نهال زیتون | انواع نهال زیتون | قلمه زدن زیتون نهال زیتون | قیمت نهال زیتون | انواع نهال زیتون | قلمه زدن زیتون نهال زیتون | قیمت نهال زیتون | انواع نهال زیتون | قلمه زدن زیتون نهال زیتون | قیمت نهال زیتون | انواع نهال زیتون | قلمه زدن زیتون